Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

O Ośrodku

 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie. Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu dąbrowskiego oraz powiatów sąsiednich realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki.  

   

rehabilitacja

Placówka oświatowa w Kupieninie zapewnia swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Zespół Terapeutyczny, złożony z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, działający w ORW- Kupienin opracowuje, odpowiednio dla każdego wychowanka, Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mając na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka. Metody i techniki pedagogiki specjalnej w ORW - Kupienin wspomagane są systematyczną hipoterapią, dogoterapią i hydroterapią na krytej pływalni.

Wychowankowie uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 2-6 osobowych pod kierunkiem nauczyciela-wychowawcy, wspomaganego przez opiekuna.   Sale i gabinety Ośrodka wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.dogo

ORW w Kupieninie opiera swoją działalność o roczny program pracy rewalidacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej, który przewiduje liczne i atrakcyjne wycieczki, pikniki, spotkania integracyjne.

W okresie wakacyjnym organizowany jest trzytygodniowy program zajęć „Wesołe Lato” bazujący na rekreacji, aktywności twórczej, muzykoterapii, biblioterapii, grach i zabawach ruchowych oraz wszelkich formach działalności wychowawczej sprzyjającej poznawaniu otaczającego środowiska oraz włączaniu wychowanków w życie społeczności lokalnej.

Ośrodek w Kupieninie zapewnia dzieciom i młodzieży bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dożywianie – drugie śniadanie i obiad jednodaniowy.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.30 do 14.30.

orwDowóz dzieci do Ośrodka zapewnia Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Przyjęcie dziecka do ORW - Kupienin odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.